Maarakennuspäivän 2017 anti – Toimintaympäristön muutokset tulevaisuuden innovaatioiden mahdollistajina

Infra-alalla varsin perinteinen ja arvostettu Maarakennuspäivä järjestettiin jälleen 28.9.2017 Finlandia-talossa. Kuten yleensä, paikalla oli hyvin edustettuna alan aktiivisten ja kokeneiden toimijoiden johtoa, mutta tänä vuonna ’ukkoontumisen vastapainoksi’ ilahduttavissa määrin myös nuorempia infra-alan osaajia. Agendalla olivat mm. väylien kunnossapito ja kestävän kehityksen keinot.

Maarakennuspäivän järjestää MANK ry. Harva muistaa, että lyhenteen taustalla on alkuperäinen hieman vanhanaikaiselta ja byrokraattiselta kalskahtava nimi. Maarakennusalan neuvottelukunta. Olen siksi aina erityisen kiinnostunut kuulemaan uudet avaukset, miten MANK pysyy mukana ajankohtaisissa teemoissa ja miten nämä teemat – kuten yhteistyötä suosivat projektitoimitustavat ja digitalisaatio näkyvät puheenvuoroissa – unohtamatta myöskäänalan osaajien palkitsemista Tömpällä.

MANK ry:n puheenjohtaja Liikenneviraston Mirja Noukka nostikin heti aloituspuheenvuorossaan esiin toimintaympäristön meneillään olevat muutokset ja niistä kumpuavat tulevaisuuden mahdollisuudet mm. kehittyvän teknologian (automaatio, robotisaatio, digitaaliset palvelut, älykäs omaisuuden hallinta), liikkumistarpeen muutokset ja kasvihuonepäästöjen vähennystarpeen.

Perinteinen talouskatsaus

Maarakennuspäivään on perinteisesti kuulunut myös talouskatsaus. Nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan todettiin Suomen talouden positiivinen vire. Pitkän taantuman seurauksena, olemme BKT:lla mitattuna kuitenkin edelleen samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viimeisimmät ennusteet osoittavat vihdoin kasvua vuosille 2016-2019 ja keskimäärin 2,2 % vuodessa. Tilanne näyttäisi siis normalisoituvan, mutta pieni avotalous on aina suhdanneherkkä, kun yksittäisten toimialojen muutokset pystyvät heiluttamaan koko taloutta. Erityistä kilpailukykyongelmaa ei kuitenkaan näyttäisi olevan näköpiirissä.

Rakennusalalla on ollut poikkeuksellisen pitkä, jo vuodesta 2015 jatkunut, peräkkäisten positiivisten kasvulukujen sarja. Epävarmuus talouden suunnasta on silti melkoinen. Pitkäjänteistä talouskehitystä tukevaa talouspolitiikkaa on ollut vaikea toteuttaa, sillä päätökset ovat usein perustuneet vääriin ennustuksiin, ja toimenpiteet ovat olleet erilaiset kuin talouden todellinen kuva on lopulta ollut. Tästä johtuen finanssipolitiikkaa on usein kiristetty taantumassa. Merkittävää on, että talouden merkittävimmät ennustelaitokset VM, Etla ja PT ovat ennustaneet vaihtotaseen kehityksen varsin eri tavalla. Ero on ollut yli 5 Mrd euroa.

Väylien kunnossapito edellytys uudistusten onnistumiselle

Liikennepoliittisesti ajankohtaisiksi asioiksi puheenvuoroissa nousivat mm. päästövähennystavoitteet, korjausvelka, kehittämishankkeet, uudistukset ja lainsäädäntö. Tavoite liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen 2030 mennessä vaatii mm. uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä ja liikennejärjestelmien energiatehokkuuden parantamista. Myös maakuntauudistus ja rautatiekilpailun avaaminen ovat merkittäviä asioita. Uusi maantielaki ja laki liikenteen palveluista ovat tekeillä. Korjausvelan määrä on nykyisin n. 2,5 mrd. euroa, josta pääväylien osuus on yli puolet, noin 1,5 mrd. €.

Liikenneväylien kunnossapitotarve korostuu, sillä väylien hyvä kunto on edellytys uusien liikenteen digitaalisten palveluiden syntymiselle sekä robotisaation ja automaation kehittymiselle. Toistaiseksi väyläverkoston korjausvelan kasvu on saatu pysäytettyä Liikenne- ja Viestintäministeriön myöntämän 600 M€ rahoituksen turvin. Lisäraha vaikutti jo ensimmäisenä vuonna, ja vuoteen 2019 mennessä korjataan väyliä, jotka palvelevat työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän kuljetuksia ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Liikennevirasto puolestaan pyrkii toteuttamaan kunnossapidon digiloikkia uusien digitaalisten mahdollisuuksien testaamisen ja kokeilun muodossa. Puheenvuorossa korostettiin koko maan voimavarojen hyödyntämisen tärkeyttä. Koko maan ja kaupunkiseutujen kehittäminen eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.

Tulevista isoista rakennushankkeista esiteltiin Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin suunnittelu, Helsingin Kruunusillat, maakaasuputki Suomen ja Viron välille sekä nopea junayhteys Helsingistä Turkuun.

Kestävän kehityksen keinot käyttöön myös infrarakentamisessa

Jo perinteisten talouskatsausten ja hanke-esittelyjen joukossa, koin erityisen piristäviksi kaksi esitystä teeman ”Infra muutoksessa” alla. Johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta kertoi vankalla asiantuntemuksella kiertotaloudesta. Maailma on täynnä hukkaa, vaikka ylitämme jo maapallon kantokyvyn. Keskimäärin käytämme materiaalin Euroopassa vain kerran. Rakennusmateriaaleista 10-15% menee jätteeksi jo rakennusaikana. Autojen keskimääräinen käyttöaste on 8%. Ruuasta 31% menee hukkaan. Toimistojen käyttöaste on 40%.
Kantava teema esityksessä oli koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta.

Ajatukset voivat kuulostaa varsin radikaaleita, mutta toimenpiteitä kestävän kehityksen turvaamiseksi todella tarvitaan. Rakentamisessa tällaisten arvojen esiinnousu luo mahdollisuuksia uusille innovatiivisille yrityksille. Cleantech on jo varsin hyvin esillä suomalaisten yritysten vientiponnisteluissa. Maas-palvelut valloittavat maailmaa parantamalla autojen ja muiden liikennevälineiden käyttöastetta. Monitilaratkaisut tehostavat toimistojen käyttöastetta. Yhteistyöhön perustuvat projektitoimitustavat, tietomallit ja digitalisaatio yleensä ovat konkreettisia keinoja vähentää hukkaa. Teollisuuden kuona-aineiden, kuten tuhkan käyttö teiden rakennekerroksissa, ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kestävän kehityksen mukaiset arvot luovat kysyntää. Tällaisen osaamisen hyödyntäminen Suomessa on hyvä lähtökohta pyrittäessä kansainvälisille markkinoille. Haasteena on usein muutosvastarinta. Esimerkkinä tästä oli Ruduksen tavoite kierrättää betonia infrarakentamisessa. Esteeksi on muodostunut se, etteivät viranomaiset myönnä lupaa betonin uudelleenkäytölle rakenteissa.

Toinen merkittävä innovaatio on ollut luoda uuden teknologian koealue Aurora Pohjois-Suomeen. Koealueesta käytetään nimeä Snowbox erotuksena sanasta sandbox, joka viittaa yleiseen testikentän lempinimeen. Talviolosuhteet luovat varsin haastavan ympäristön autonomisesti liikkuville autoille. Tietä ja sen ajoratamaalauksia on vaikea havaita, kun kaikki on jään ja lumen peitossa. Aurora on luonut kansainvälisen ja laajan tutkimusekosysteemin, josta on merkittävää hyötyä myös suomalaisille toimijoille.

Jälkikäteen jäi mietityttämään, etteivät alan kuumimmn teemat digitalisaatio ja yhteistyötä suosivat projektitoimitustavat, kuten allianssiprojektit, saaneet juurikaan huomiota itse puheenvuoroissa. Erään tutkimuksen mukaan rakennusala on digitaalisuuden hyödyntäjänä sijalla 15 eli viimeinen tutkituista toimialoista, ja olisi ylioptimistista olettaa, että digitaalisuus olisi jo muodostunut vallitsevaksi käytännöksi alan hankkeissa. Näin ollen odotin infrarakentamisen digitaalisten ratkaisujen saavan isompaa roolia päivän esityksissä. Järjestäjät tosin jo lupailivat, että digitaalisuus olisi näyttävästi esillä ensi vuoden senimaarissa ensi vuonna, kun käyttöön saadaan digitaalisten ratkaisujen esittelyyn paremmin soveltuvia tiloja. Kenties ensi vuonna myös yhteistyötä suosivat projektitoimitustavat saavat nekin isompaa roolia seminaaripuheenvuoroissa, ja pääsemme kuulemaan konkreettisista onnistumisista.

Ja ne Tömpät

Tömpällä palkittiin tänä vuonna liikenneväylien korjausvelkatyö, jossa on ollut mukana mm. ministerityöryhmä. Korjausvelkaohjelman katsottiin lisänneen työllisyyttä sekä tuoneen lyhyellä aikavälillä ennustettavuutta markkinoiden volyymiin.Korjausvelkakäsite on lanseerattu alan toimesta jo kauan sitten, ja merkittävän kansallisomaisuuden arvonlaskun pysäyttäminen on merkittävä teko. Palkinto luovutettiin Liikenne ja viestintäministeriön verkko-osaston ylijohtajalle Mikael Nybergille, joka on toiminut sekä vuonna 2014 työnsä päätökseen saaneen että parhaillaan työtään tekevän parlamentaarisen liikennetyöryhmän pääsihteerinä.

Ota yhteyttä

Our MAGNET team is dedicated to helping you increase the efficiency of your civil engineering projects.